دکوراسیون اداری

پیدا شد 44 استادکاران

نجار ماهر ونیمه ماهر و رنگ کار
0.0

حقوق ثابت+بیمه ساعت کار ۸ صبح تا ۷ شب نجار ماهر ۲ نفر رنگکار ماهر۲ نفر رنگکار نیمه ماهر ۲ نفر نیمه ماهر ۱ نفر ادرس جاده شاندیز ویرانی
آدرس:
جاده شاندیز ویرانی
تلفن همراه: 09153042093